Lignavita - Gebruikersvoorwaarden coaches

Gebruikersvoorwaarden coaches

Door de toegang tot het het online Lignavita platform verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden, en engageert hij zich ertoe om deze na te leven. De gebruikersvoorwaarden zullen gelden in aanvulling van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd in de disclaimer van Lignavita. De gebruiker erkent hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de disclaimer, en deze te aanvaarden.

Definities

Betaling: iedere betaling via de website die door een coach wordt uitgevoerd naar aanleiding van de bestelling van een of meerdere producten;

Coach: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Lignavita aansluit en, (i) de door Lignavita georganiseerde opleiding volgt, (ii) op professionele wijze consumenten begeleidt die willen afslanken, (iii) hierbij ondersteund wordt door Lignavita (iv) en de Lignavita voedingsproducten en -supplementen actief promoot en exclusief aankoopt via het platform;

Coachingovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen iedere coach en Lignavita, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die hieronder verder worden beschreven;

Commissie: een bedrag waarop iedere coach aanspraak maakt voor de aankopen die door zijn of haar tussenkomst worden verricht op het platform. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte van 10 (tien) procent op het totale aangekochte bedrag exclusief btw. De commissie is verschuldigd door Lignavita aan de coach voor elke aankoop die door die laatste, dan wel door de consument na de coach in kwestie expliciet te hebben aangewezen als begeleidende coach, wordt verricht via het platform;

Consument: iedere natuurlijke persoon die aankopen wenst te verrichten via het platform voor persoonlijk gebruik, en hierbij de vrijblijvende mogelijkheid krijgt om een coach aan te duiden als begeleider;

Disclaimer: dit algemene verkoopsvoorwaarden, uitgegeven door Lignavita, die ter raadpleging op de website zijn gepubliceerd en van toepassing zijn op alle transacties tussen Liganvita enerzijds en een gebruiker anderzijds;

Factuur: boekhoudkundig document uitgaande van een coach waarmee deze de commissie factureert aan Lignavita;

Gebruiker: eenieder die zich toegang verschaft tot het platform en er gebruik van maakt met het oog op aankoop van de producten;

Gebruikersruimte: de pagina’s op het platform die voorbehouden zijn voor aangesloten coaches en die toegankelijk is door zich aan te melden met de login gegevens die hierna werden verkregen;

Lignavita: de vennootschap Lignavita bv, houdster van ondernemingsnummer BE0898.214.258, aanbieder van online voedingsproducten en exclusieve eigenaar van de website www.lignavita.be en alle hieraan verbonden rechten;

Merknaam: de commerciële handelsbenaming “Lignavita”, exclusieve eigendom van Lignavita bv;

Platform: de website www.lignavita.be, de mobiele applicatie van Lignavita en de online omgeving op de website en applicatie die wordt gebruikt voor het aanbieden van de producten.

Producten: de voedingen en voedingssupplementen die via het online platform www.lignavita.be worden aangeboden;

Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden, die zullen gelden ter aanvulling van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd onder de disclaimer.

Voorwaarden

Lignavita verkoopt en commercialiseert voeding en voedingssupplementen via het platform.

De coach koopt en verkoopt in eigen naam en voor eigen rekening, en treedt op als zelfstandig ondernemer, zowel tegenover Lignavita als tegenover het eigen cliënteel.

De coach zal zich actief inspannen om de producten aan te prijzen en te verkopen, en is ertoe gehouden de producten voor de wederverkoop uitsluitend af te nemen bij Lignavita. De coach erkent dat hij geen producten zal vervaardigen, importeren, verkopen of verdelen die concurreren met de producten van Lignavita.

De coach erkent dat hij niet het recht heeft om het handelsmerk van Lignavita te gebruiken als onderdeel van zijn bedrijfsnaam, handelsnaam of domeinnaam.

Elke bestelling door de coach geplaatst wordt beheerst door de voorwaarden van deze overeenkomst en de daartoe behorende disclaimer.

Lignavita zal alle redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van het platform en zo goed mogelijk te vrijwaren en om de bestellingen van de coach uit te voeren, zonder enige garantie hiervoor te leveren. Lignavita kan echter onder geen enkele omstandigheid aangesproken worden wegens kosten, verliezen of schade door de coach opgelopen omdat Lignavita nalaat een welbepaalde bestelling te aanvaarden.

Lignavita levert de producten aan de coach tegen de prijs die in voege is op de dag van de levering, zoals vermeld op de lijsten op de website.

Lignavita is niet aansprakelijk voor een wijziging in het productaanbod. In geval van beperkte beschikbaarheid van een product heeft Lignavita het recht om de beschikbare voorraad te verdelen op een wijze die zij billijk acht en heeft zij het recht om de bestellingen dienovereenkomstig te aanvaarden en uit te voeren.

De eigendom van een product gaat slechts over van Lignavita op de coach op het ogenblik dat deze de gehele prijs voor het product heeft betaald.

De coach zal een factuur ontvangen voor de levering van de producten. De betaling dient te gebeuren overeenkomstig de factuurvoorwaarden zoals vermeld in de disclaimer.

De coach brengt Lignavita onmiddellijk op de hoogte van alle opmerkingen en klachten van klanten betreffende de producten.

De coach heeft recht op een commissie, en dit voor iedere afgesloten verkoop van producten. Zonder andersluidende schriftelijke overeenkomst dekt de commissie alle uitgaven die door de coach voor de uitoefening van zijn contractuele verplichtingen werden gemaakt.

De commissie bedraagt 10 procent, berekend op het netto-bedrag van de verkoopfacturen. Het recht van de coach op de commissie ontstaat bij de betaling door de klant van het totaalbedrag van de factuur.

Lignavita houdt een lijst bij van alle verkopen waarop commissies verschuldigd zijn. De commissie wordt betaald uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de factuur die de coach aan Lignavita bezorgt.

De overeenkomst die tussen Lignavita en de coach tot stand komt wordt gesloten voor de duur van een jaar welke ingaat op de datum van de eerste aankoop op het platform na de aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden, en zal automatisch hernieuwd worden voor dezelfde periode duur als zij niet schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de hoger vermelde duurtijd.

Lignavita is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk effect te beëindigen wanneer de coach een inbreuk pleegt op zijn contractuele verplichtingen en nalaat deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen, dan wel als één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

  • indien de coach de merknaam van Lignavita op enige wijze misbruikt dan wel bezoedelt;
  • indien de coach de vervaldata van de facturatie van Lignavita niet respecteert, en achterstaat met betalingen;
  • indien de coach zijn betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt of een aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure.

Ingeval van beëindiging om welke reden ook zal de coach geen enkele aanspraak kunnen laten gelden op enige vorm van vergoeding.

Na de beëindiging van de overeenkomst zal de coach geen verdere aanspraak maken op de commissie.

De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief en uitsluitend bevoegd betreffende enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, met toepassing van Belgisch recht.

Betaalmogelijkheden
Creditcard Bancontact KBC Belfius Apple Pay
© 2024 by Lignavita