Lignavita - Privacy statement

Privacy statement

Lignavita bv ondernemingsnummer BE0898.214.258 , hierna genoemd ‘Lignavita’, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze Privacy Statement wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Lignavita volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Euro- pees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’, alsook in alle regelgeving inzake privacy.

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan Lignavita als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, e.d. verzamelen.

1.2 Verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Lignavita verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

 • het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten;
 • het uitvoeren van persoonlijke adviezen.

De verwerking van persoonsgegevens door Lignavita gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de klant/betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lignavita, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten.

Lignavita zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Lignavita als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Lignavita er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Lignavita er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aan- gestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht Lignavita een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Lignavita te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Lignavita de gevraagde diensten niet mogen en/of kunnen leveren.

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Lignavita, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Lignavita betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van Lignavita te beschermen.

Lignavita zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Lignavita gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Bij het bezoeken van de website van Lignavita dient de betrokkene zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om diens voorkeuren te registreren. Op haar beurt kan deze informatie gebruikt worden om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voorts kunnen deze cookies ook gebruikt worden om instellingen op te slaan of patronen te her- kennen.

Verder wordt er ook gebruik gemaakt van webbakens en andere soortgelijke technologieën, alsook Google Analytics.

Teneinde het verzenden van nieuwsbrieven gericht te kunnen uitvoeren, maakt Lignavita gebruik van profilering. Op deze manier tracht Lignavita haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

1.3 Rechten natuurlijke persoon

Lignavita zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres info@lignavita.be. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.

Lignavita zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

1.4 Contactname

De verantwoordelijke inzake security en privacy van Lignavita kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: info@lignavita.be.

Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.5 Slotbepalingen

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Statement en een overeenkomst tussen Lignavita en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Lignavita behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Betaalmogelijkheden
Creditcard Bancontact KBC Belfius Apple Pay
© 2024 by Lignavita