Lignavita - Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Door de toegang tot het het online Lignavita platform verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden, en engageert hij zich ertoe om deze na te leven. De gebruikersvoorwaarden zullen gelden in aanvulling van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd in de disclaimer van Lignavita. De gebruiker erkent hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de disclaimer, en deze te aanvaarden.

Definities

Betaling: iedere betaling via de website die door de gebruiker wordt uitgevoerd naar aanleiding van de bestelling van een of meerdere producten;

Disclaimer: dit algemene verkoopsvoorwaarden, uitgegeven door Lignavita, die ter raadpleging op de website zijn gepubliceerd en van toepassing zijn op alle transacties tussen Liganvita enerzijds en een gebruiker anderzijds;

Gebruiker: eenieder die zich toegang verschaft tot het platform en er gebruik van maakt met het oog op aankoop van de producten;

Lignavita: de vennootschap Lignavita bv, houdster van ondernemingsnummer BE0898.214.258, aanbieder van online voedingsproducten en exclusieve eigenaar van de website www.lignavita.be en alle hieraan verbonden rechten;

Merknaam: de commerciële handelsbenaming “Lignavita”, exclusieve eigendom van Lignavita bv;

Platform: de website www.lignavita.be, de mobiele applicatie van Lignavita en de online omgeving op de website en applicatie die wordt gebruikt voor het aanbieden van de producten.

Producten: de voedingen en voedingssupplementen die via het online platform www.lignavita.be worden aangeboden;

Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden, die zullen gelden ter aanvulling van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd onder de disclaimer.

Voorwaarden

Lignavita verkoopt en commercialiseert voeding en voedingssupplementen via het platform.

Elke bestelling die wordt geplaatst door de gebruiker wordt beheerst door deze voorwaarden en de disclaimer. De gebruiker erkent dat de bestelde producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik.

Lignavita levert de producten aan de gebruiker tegen de prijs die in voege is op de dag van de levering, zoals vermeld op de productlijsten op de website.

Lignavita zal alle redelijke inspanningen leveren om de bestellingen van de gebruiker uit te voeren. De gebruiker kan echter onder geen enkele omstandigheid aangesproken worden wegens kosten, verliezen of schade door deze laatste opgelopen omdat Lignavita nalaat een welbepaalde bestelling te aanvaarden of te leveren.

Lignavita is niet aansprakelijk voor een wijziging in het productaanbod. In geval van beperkte beschikbaarheid van een product heeft Lignavita het recht om de beschikbare voorraad te verdelen op een wijze die zij billijk acht en heeft zij het recht om de bestellingen dienovereenkomstig te aanvaarden en uit te voeren.

De eigendom van een product gaat slechts over van Lignavita op de gebruiker op het ogenblik dat deze de gehele prijs voor het product heeft betaald.

De gebruiker brengt Lignavita onmiddellijk op de hoogte van alle opmerkingen en klachten.

Lignavita zal alle redelijke inspanningen leveren om de continuïteit van het platform en zo goed mogelijk te vrijwaren, zonder enige garantie hiervoor te leveren.

De overeenkomst die tussen Lignavita en de gebruiker tot stand komt betreft een overeenkomst houdende verkoop op afstand van voedingsproducten. Ze is onderhevig aan de relevante bepalingen de Wet marktpartijken en consumentenbescherming en het Wetboek economisch recht.

De gebruiker beschikt over een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Een verzoek tot herroeping gebeurt per e-mail. Terugzending gebeurt steevast op kosten van de gebruiker. De producten die onderhevig zijn aan snel verderf (vb. brood) en de voedingssupplementen zijn niet vatbaar voor herroeping.

De gebruiker erkent door aanvaarding van deze voorwaarden dat hij behoorlijk werd ingelicht door Lignavita (informatieverplichting).

Lignavita is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk effect te beëindigen wanneer de gebruiker de vervaldata van de facturatie van Lignavita niet respecteert, achterstaat met betalingen, dan wel enige oorzaak die Lignavita zou kunnen benadelen (o.a. doorverkoop aan derden).

De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief en uitsluitend bevoegd betreffende enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, met toepassing van Belgisch recht.

Betaalmogelijkheden
Creditcard Bancontact KBC Belfius Apple Pay
© 2024 by Lignavita